Search
MP pensjon logo svart

Personvernerklæring for MP Pensjon pk​

Innledning

MP Pensjon er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Alle opplysningene dine skal være trygge hos oss. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

MP Pensjon ved administrerende direktør Jørn Spakrud er behandlingsansvarlig og ansvarlig for pensjonskassens behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Du har gjennom avtale med din arbeidsgiver rett og plikt til å være medlem av pensjonskassen. Vi samler inn opplysninger om deg som er nødvendig for at pensjonskassen skal kunne oppfylle forpliktelser vi har overfor deg som medlem i pensjonsordningen, informere deg om de tjenester du mottar, de rettighetene du har hos oss, og kunne gi deg god kundebetjening. Vi behandler også personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler pensjonskassen etter lovgivningen. I noen tilfeller vil vi også kunne behandle opplysninger knyttet til dine nærmeste familiemedlemmer. Dette er aktuelt i forhold til etterlatte ytelser.

Pensjonskassen bruker ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering. Det tas ingen automatiserte avgjørelser, det vil si avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling.

Innhenting av personopplysninger

Pensjonskassen vil i mange tilfeller innhente personopplysninger direkte fra deg. Det gjelder for eksempel når du søker om pensjon. Du har ingen plikt til å gi disse opplysningene, men uten disse opplysningene kan vi ikke gjennomføre behandlingen av saken og du kan miste dine rettigheter.

Pensjonskassen innhenter også opplysninger fra andre, herunder:

– Din arbeidsgiver for opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse, lønn, stillingsprosent for å registrere og kontinuerlig oppdatere din pensjonsopptjening
– Dine behandlere for helseopplysninger etter skriftlig fullmakt fra deg for å vurdere søknad om uførepensjon
– Skatteetaten for skatteopplysninger for å sikre korrekt skattetrekk
– Folkeregistret for innhenting av adresseopplysninger for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg.

Utlevering av personopplysninger

Pensjonskassen utleverer personopplysninger til:
– Din arbeidsgiver om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger om pensjonsytelser, pensjoneringstidspunkt, opptjeningstid mv.
– Skatteetaten for å innberette om pensjonsutbetalinger
– NAV for opplysninger for å sikre korrekt beregning av din pensjon
– Norsk Pensjon. Dette for at du skal kunne gå inn på Norsk Pensjons portal og finne en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og etter individuelle avtaler. Opplysningen brukes også for korrekt premieberegning etter tjenestepensjonsloven kapittel 8
– Domstolene dersom du anker over en avgjørelse som pensjonskassen har truffet vedrørende dine pensjonsrettigheter
– Offentlig myndighet om rettslig pålegg/hjemmel for slik utlevering

Taushetsplikt

Pensjonskassen har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det eller lovhjemmel opphører taushetsplikten.

Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til. Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov.

Dine rettigheter – rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av personopplysninger. Videre har du rett til innsyn i opplysninger om deg, og du kan kreve disse rettet dersom diss er uriktig eller ufullstendig. Opplysninger som er unødvendig kan du kreve å få slettet.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, bes du ta kontakt med pensjonskassen. Da kan du få svar på dine spørsmål, og eventuell bistand med å be om innsyn. Begjæringen om innsyn må gis skriftlig.

Pensjonskassen vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lengre har bruk for dem for å oppfylle formålet som gjorde at disse opprinnelig ble innhentet. Vi vil normalt oppbevare opplysningene så lenge dine rettigheter i pensjonsordningen består og deretter så lenge det kan være grunnlag for rettslig klage. I tillegg oppbevarer vi opplysninger for å beregne riktige premier, forsikringstekniske avsetninger og riktig fremtidige pensjonsytelser. Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.

Sikkerhet

Pensjonskassen har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Pensjonskassen har begrenset tilgang til opplysninger vi samler inn om deg, eksemplifisert med at bare de som trenger opplysninger for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem.

Klage til datatilsynet

Dersom du mener at pensjonskassen behandler personopplysningene dine i strid med regelverket, så ber vi deg om å kontakt oss. Du kan også klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningen generelt, eller lurer på hvilke opplysninger vi har på deg, er du velkommen til å kontakte oss på pensjon@meipen.no 
MP Pensjon
Postboks 665 Sentrum
0106 Oslo
Telefon: 22 40 48 50

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon og hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informer vi deg særskilt om det.

Sist oppdatert 15. mars 2021