Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at vi og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester,

og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger skal gjøres i tråd med OECDs retningslinjer og ansvarlighet skal forankres i virksomhetens styrende dokumenter. Aktsomhetsvurderinger skal hjelpe til med å kartlegge

faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller indirekte bidratt til.

Dersom slike negative konsekvenser identifiseres må virksomheten iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense disse.

Aktsomhetsvurderingene med tilhørende tiltak må dokumenteres og utføres regelmessig.

Oppsummeringen av vår aktsomhetsvurdering finnes i vedlagte notat:

Aktsomhetsvurderinger