Bærekraftige investeringer

Pensjonskassen skal aktivt søke investeringer i selskap som har en bærekraftig profil. I dette inngår sosiale aspekter, eierstyring, bidrag til å skape arbeidsplasser, ny teknologi, investeringer i fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel, samt annen investering som fører til kollektive miljøgevinster.

Pensjonskassen skal bidra til verdiskapning og utvikling i norsk næringsliv gjennom å være en langsiktig eier og bidra med kapital til selskapene. Videre ønsker pensjonskassen å være involvert i utviklingsfasen i innovative selskaper etter en etisk og forretningsmessig vurdering.

Pensjonskassen skal unngå investeringer som strider mot allmenne etiske holdninger. Forhold som inngår i en etisk vurdering av et mulig objekt for investering vil blant annet være følgende:

  • Unødvendig forurensing
  • Manglende respekt for menneskeverd
  • Produksjon og vesentlig omsetning av gambling, tobakk og pornografi
  • Produksjon og vesentlig omsetning av brennevin samt varsomhet med investeringer i selskaper med produksjon og omsetning av vin og øl.
  • Produserer våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper

 

Pensjonskassen skal ikke ha direkte investeringer i selskaper som er ekskludert av Statens pensjonsfond utland («Oljefondet»).

I valget mellom to investeringer og under ellers like vilkår skal det mest bærekraftige alternativet velges.

Pensjonskassen har plassert deler av forvaltningskapitalen hos eksterne forvaltere. Om det investeres i verdipapirer som bryter med pensjonskassens etiske retningslinjer skal ekstern forvalter bli kjent med våre etiske vurderinger. Pensjonskassen må innen rimelig tid selge investeringen i sin helhet eller få styrets samtykke til å beholde investeringen.

Alle investeringer skal regelmessig og minst en gang i året vurderes om de er innenfor pensjonskassens retningslinjer for etiske investeringer. Dette gjelder også investeringer hos eksterne forvaltere.

Pensjonskassen skal aktivt arbeide med å oppdatere sine retningslinjer for etiske og bærekraftige investeringer i tråd med kommende reguleringer og forventninger i samfunnet for øvrig. Pensjonskassen skal i dette arbeidet gjennomføre en vurdering av klimarisikoen i porteføljen.

Vi er medlem i norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) og har i år styrket vår egen kompetanse gjennom ansettelse av en egen analytiker som skal ha fokus på bærekraft