Search

Bærekraftige investeringer

Det stilles stadig høyere krav til at investeringer gjøres på en ansvarlig måte. Kravene kommer fra samfunnet generelt, men også i stor grad via nye nasjonale og internasjonale lover og reguleringer. Lov om offentliggjøring av Bærekraftsinformasjon i finanssektoren trådte i kraft 1. januar 2023. Loven gjennomfører EU-direktivene offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen i norsk rett. 

Bildet viser vindturbiner. Representerer bærekraft og miljø.

Bærekraftsinformasjon

Loven pålegger MP Pensjon å opplyse om hvordan hensynet til bærekraftsrisiko er innlemmet i risikovurderinger ved investeringer og om eventuelle negative bærekraftsvirkninger av investeringsbeslutninger. I tillegg må vi opplyse om hvordan bærekraftsrisiko er innlemmet når godtgjørelse til våre ansatte skal fastsettes.

Bærekraftrisiko er i denne sammenheng definert som en hendelse eller omstendighet som av miljømessige eller sosiale forhold, eller på grunn av eierskapsutøvelse kan få en mulig eller faktisk negativ innvirkning på investeringens verdi. 

Vi skal bidra til verdiskapning og utvikling i norsk næringsliv gjennom å være en langsiktig eier og bidra med kapital til selskapene. Videre ønsker vi å være involvert i utviklingsfasen i innovative selskaper etter en etisk og forretningsmessig vurdering. 

Inkludering av Bærekraftsrisiko og EU's Taksonomiforordning

Vi mener at ved å systematisk inkludere bærekraft som en del av vurderingsgrunnlaget for investeringsbeslutninger, vil det bidra til en bedre risikojustert avkastning over tid. Vi ser derfor positivt på å innlemme bærekraftsrisiko ved investeringsbeslutninger, og vi søker aktivt etter investeringer i selskap som har en bærekraftig profil. I dette inngår sosiale aspekter, eierstyring, bidrag til å skape arbeidsplasser, ny teknologi, investeringer i fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel, samt annen investering som fører til kollektive miljøgevinster.

I vår tilnærming til bærekraftsrisiko har vi brukt FNs bærekraftsmål for å finne områder hvor vi ser at våre valg i kapitalforvaltningen kan gjøre en forskjell. For at vi skal kunne sammenligne selskaper hvor vi vurderer å investere, må disse rapportere om sin bærekraftsrisiko på lik måte. EUs taksonomiforordning søker å oppnå dette.

EUs taksonomiforordning er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Utarbeidelse av et slikt system er krevende med mange hensyn å ta. Det jobbes med dette i EU og systemet forventes å bli bedre og bedre i årene som kommer. 

Bildet viser to glade pensjonister som holder på med papirarbeid. Bærekraftige investeringer i norge.
Bildet viser en gruppe mennesker som sitter og jobber med miljøspørsmål og bærekraft. Utfordringer, Objektive Måleparametere og Veien Mot Forbedring

Utfordringer, Objektive Måleparametere og Veien Mot Forbedring

For sammenligning av bærekraftsrisiko på tvers av selskaper og bransjer, prøver vi å benytte objektive måleparametere. Det tilgjengelige datagrunnlaget fra selskapene har historisk vært varierende. Det er derfor krevende å estimere hvordan bærekraftsrisiko kan påvirke avkastningen på våre investeringer. Pr i dag har vi derfor bare generelle betraktninger av bærekraftsrisiko i våre investeringsanalyser. På grunn av svakt og varierende datagrunnlag er det også vanskelig å vurdere eventuelle negative bærekraftsvirkninger av våre investeringsbeslutninger.  

Med bakgrunn i dette og i tråd med taksonomiforordningens artikkel 7 opplyser vi at «Dette finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.» 

Vi er proaktive i prosessen med å bruke objektive måleparametere for å estimere bærekraftsrisiko og forventer at kvaliteten på datagrunnlaget forbedres i løpet av få år. Vi vil da kunne få langt bedre grunnlag for å vurdere bærekraftsrisiko. 

MPs ansatte har i det vesentligste fastlønn og bærekraftsrisiko er ikke innlemmet i våre godtgjørelsesordninger.

Vi er medlem i norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) og har styrket vår egen kompetanse gjennom ansettelse av en egen analytiker som skal ha fokus på bærekraft.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.