Kapitalallokering

Ved å kunne ta risiko skal pensjonskassen over tid få en bedre avkastning enn ved å plassere kapitalen i risikofrie investeringer. Norske statsobligasjoner er et eksempel på en såkalt risikofri investering.

Med utgangspunkt i strategien vedtar styret i MP Pensjon rammer for hvordan kapitalen skal fordeles. For tiden er rammene fastsatt slik

Aksjer                                       55,0%

Obligasjoner og bankinnskudd 38,0%

Eiendom                                      5,5%

Øvrig                                           1,5%

For hver av disse rammene har administrasjonen adgangen til å variere allokeringen noe.

Utover disse overordnede rammene skal vi ikke ha mer enn 2% av kapitalen investert i et enkelt selskap. Styret har anledning til å gi utvidet ramme til enkelte selskaper og har benyttet denne muligheten for noen få selskaper.

Se for øvrig årsrapporten for 2020 hvor det fremgår hvilke selskaper pensjonskassen var investert i ved sist årsskifte. Langsiktigheten i vår investeringsstrategi vil bidra til at det stort sett ikke er vesentlige endringer i løpet av året.