AFP/Alderspensjon Folketrygden​

Hva er AFP?

AFP er en tariffestet pensjonsordning i privat sektor. Et vilkår for rett til AFP er at man helt frem til man begynner å ta ut pensjonen jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale med AFP. AFP gis som et ugradert, livsvarig påslag til alderspensjon i folketrygden. AFP utbetales uten prøving mot samtidig arbeidsinntekt. Du bestemmer i stor grad selv når du vil ta ut AFP. Den nye ordningen legger til rette for at du kan kombinere pensjonsuttak med jobb.

Hvilken tilknytning må jeg ha til bedriften?

Arbeidstakeren må være ansatt og reell arbeidstaker, med minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift, på det tidspunkt han eller hun begynner å ta ut pensjonen (uttakstidspunktet). Arbeidstakeren må også ha slik tilknytning i de tre siste år før uttakstidspunktet. Det er gitt nærmere regler knyttet til sykefravær, permisjon og annet opphold i arbeidsforholdet, samt regler knyttet til konkurs og nedbemanning.

Forhold som kan utelukke AFP

Arbeidstakere som i de siste årene før fylte 62 år har fått utbetalt pensjon, ventelønn eller lignende ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold, kan miste retten til AFP dersom denne ytelsen i løpet av et år overstiger 1,5 G. Det er gitt nærmere regler om seniorpolitikkprogram og om vederlag utbetalt i forbindelse med arbeidsgivers oppsigelse av en arbeidstaker. Dersom du har mottatt uføretrygd fra folketrygden etter at du ble 62 år, kan du ikke få AFP. Dersom du på uttakstidspunktet, og i det foregående år, har hatt en pensjonsgivende inntekt som ikke tilsvarer en årsinntekt på minst 1G, har du ikke rett til AFP.

Hvordan søker jeg om AFP?

For å søke om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor går du til www.nav.no, velger «Person – Din pensjon» og logger inn. Her får du søkt om alderspensjon og AFP i samme søknadsskjema. Ved å søke elektronisk, vil du vanligvis få kortere saksbehandlingstid. For å starte uttak av AFP, må du minimum søke om 20 % uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Trenger du hjelp til å fylle ut elektronisk søknad, kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 34.

NB: Det er viktig å søke AFP mens du fortsatt er i arbeid. Slutter du i jobben din før ønsket uttakstidspunkt for AFP kan du miste retten til AFP.

Hovedtrekkene i alderspensjon fra folketrygden:

Du kan ta ut alderspensjon fra 62 år, forutsatt at du har en viss størrelse på pensjonsopptjeningen din. Du kan velge å ta ut full alderspensjon eller bare deler av denne (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent).

Etter at du har startet uttak av alderspensjon kan du en gang i året øke eller redusere uttaksgraden. Du kan likevel når som helst velge å ta ut full pensjon eller stanse utbetalingene fullstendig. Du kan kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen blir redusert. Dette kan imidlertid ha skattemessige konsekvenser, og vi oppfordrer den enkelte til å undersøke hvordan dette vil slå ut for sin egen del.

Størrelsen på pensjonsopptjeningen din beror på hvor høy inntekt du har hatt. Pensjon kan under ny alderspensjon tjenes opp helt frem til fylte 75 år. Hvert år plasseres 18,1 prosent av all pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G (G = folketrygdens grunnbeløp, 1 G pr 1. mai 2021 = kr 106 399) inn i en pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen benyttes til å utbetale alderspensjonen fra folketrygden.  

Dersom du tar ut pensjon helt eller delvis før fylte 67 år, blir de årlige utbetalingene av alderspensjon fra folketrygden lavere enn dersom du venter til 67 år. Dette skyldes at pensjonen du har opptjent blir fordelt på flere år.

 Hvem gjelder reglene for?

Hvis du er født i 1954-1963 tjener du alderspensjon etter en kombinasjon av de nye og gamle opptjeningsreglene

Hvis du er født i 1963 eller senere tjener du opp alderspensjon etter nye regler

Opptjeningen baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt:

Mer informasjon

Du kan selv undersøke om du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden før du fyller 67 år og lese mer om pensjonsreformen ved å gå inn på nettjenesten «Din pensjon på NAVs hjemmesider». Du kan også ringe NAV på telefonnummer (+47) 55 55 33 34.