Hvordan beregnes alderspensjonen fra tjenestepensjon og fripolise i MP Pensjon?​

Beregning av Tjenestepensjon

Alderspensjonen fra MP Pensjon er livsvarig og beregnes slik:

16 % av sluttlønn inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)

 pluss 44 % av sluttlønn mellom 6 og 12 G. 

Full opptjening betinger at man jobber minimum 30 år og jobber til man er 67 år.

Eksempel 1:

Grunnbeløp pr 01.05.2023 = 118 620

Pensjonsgrunnlag 500 000
Alder under 37 år ved oppstart (=30 års opptjening)

Årlig livsvarig alderspensjon ved 67 år fra MP Pensjon:

500 000*16% = kr 80 000 brutto
Alder 47 år
Årlig livsvarig alderspensjon ved 67 år fra MP Pensjon:
500 000*16% (20/30) = kr 53 333 brutto
Eksempel 2:

Grunnbeløp pr 01.05.2023 = 118 620

Pensjonsgrunnlag kr 800 000
Alder under 37 år ved oppstart (=30 års opptjening)

Årlig livsvarig alderspensjon ved 67 år fra MP Pensjon:

(6*G=711 720)*16% +(800 000- 6*G)*44 %= kr 152 718  brutto
Alder 47 år

Årlig livsvarig alderspensjon ved 67 år fra MP Pensjon:

(6*G=711 720)*16% +(800 000- 6*G)*44 % (20/30)= kr 101 812 brutto

 

Pensjonsgrunnlaget/sluttlønn som benyttes til å beregne alderspensjonen består av fast lønn og faste tillegg. 

Pensjonsgrunnlaget/sluttlønn/stillingsprosent meldes til MP Pensjon fra Medlemsbedrift.

Denne beregningen er gjort på bakgrunn av dagens opptjeningsmodell. Vi har hatt samme opptjening siden 01.01.2014

Beregning av Fripolise

Fripoliser beregnes med utgangspunkt i beregningen til tjenestepensjonen. Ved ansettelse ved 27 år har ansatte mulighet til å være medlem i tjenestepensjonsordningen i 40 år. Avsluttes ansettelsen/medlemskapet etter 10 år vil opptjeningen være 10/40 av oppsatt pensjon beregnet ved 67 år.

Eksempel 1

Lønn 500 000 som sluttlønn, jobber i 10 år
Alder 27 ved ansettelse

Beregnet alderspensjon ved 67 år: kr 80 000

Fripolise 80 000*(10/40) = kr 20 000

Alder 47 ved ansettelse

Beregnet alderspensjon ved 67 år: kr 53 333

Fripolise 53 333*(10/20) = kr 26 666

Eksempel 2
Lønn 700 000 som sluttlønn, jobber i 10 år
Alder 27 ved ansettelse

Beregnet alderspensjon ved 67 år: kr 152 718

Fripolise 152 718*(10/40)= kr 38 180           

Alder 47 ved ansettelse

Beregnet alderspensjon ved 67 år: kr 101 812

Fripolise 101 812*(10/20)= kr 50 906