Vanlige spørsmål etterlattepensjon

Etterlattepensjon er pensjon som kommer til utbetaling ved at eieren av avtalen dør. Vi har følgende etterlatte dekninger: Ektefelle-, partner-, samboer- og barnepensjon.

Etterlatt ektefelle/samboer/registrert partner får 55 % av beregnet alderspensjon (67 år).
Barnepensjon (til etterlatt barn) utgjør 50 % av alderspensjon for yngste barn, og 25% for hvert av de øvrige barn under 21 år. Pensjonen fordeles likt mellom barna. Barn mellom 18 og 21 år får forhøyet pensjon.

 

Pensjonen er i utgangspunktet livsvarig. Dersom årlig pensjon er mindre enn 30 % av Folketrygdens grunnbeløp, omregnes pensjonen til et høyere beløp med kortere utbetalingstid.

Hvis tidligere ektefelle fyller følgende vilkår: Dere var gift i minst ti år. I tillegg må hun/han ha vært minst 45 år ved skilsmissen. Dersom tidligere ektefelle har giftet seg på nytt bortfaller kravet, men ved en eventuell skilsmisse fra ny ektefelle vil vedkommende igjen ha krav på ektefellepensjon.

Dersom du har vært gift flere ganger, vil pensjonen bli fordelt mellom de tidligere ektefellene ut fra hvor lenge du var gift med hver enkelt (tidlgere ektefelle må da oppfylle kravene for etterlattepensjon).

En person regnes som ektefelle fram til det tidspunkt ekteskapet er endelig oppløst ved bevilling eller dom.

Det kan være at en tidligere ektefelle også mottar ektefellepensjon fra denne fripolisen, og da deles den oppgitte ektefellepensjon mellom deg og den andre ektefellen. 

Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når ekteskapet er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år. Retten til ektefellepensjon inntrer heller ikke når medlemmet dør før det er gått ett år etter at ekteskapet ble inngått og dødsfallet skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet hadde og må antas å ha kjent til ved ekteskapsinngåelsen.

Pensjon som kommer til utbetaling til medlemmets samboer hvis medlemmet skulle falle fra. Samboer er en person av ulikt eller samme kjønn som har vært registrert i folkeregisteret på samme adresse som avdød i minst 5 år. Dersom man har felles barn, er det kun krav om felles adresse. Pensjonen løper *livsvarig (se under punktet»hvor lenge utbetales…..») og er ikke ervervsprøvet eller samordnet med andre pensjonsordninger. Pensjonen faller ikke bort ved gjengifte. Retten til samboerpensjon inntrer ikke når samboerskapet er etablert etter at medlemmet har fylt 65 år.

Siden dette er en kollektiv pensjonsordning, er den lik for alle medlemmene i ordningen. Ordningen ble i sin tid tegnet med dekning på alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. 

Nei, lovverket tillater ikke fjerning av disse forsikringene.

Dersom du har vært gift og tidligere ektefelle har krav, vil pensjonen bli fordelt mellom den tidligere ektefellen og samboer ut fra hvor lenge du var gift/samboer med hver enkelt.

Barnepensjon er pensjon som kommer til utbetaling ved at eieren av avtalen dør. Retten til barnepensjon gjelder medlemmets egne barn, herunder adoptivbarn, stebarn og fosterbarn. Barnepensjon utbetales likevel bare til barn som medlemmet på dødsfallstidspunktet pliktet å forsørge eller forsørget.

Barnepensjonen utbetales frem til 21 år. Barn mellom 18 og 21 år får forhøyet pensjon.

Nei. Regelen er slik for det første barnet beregnes 100 % av oppgitt pensjonsbeløp og for hvert av de øvrige barna beregnes 50 % av oppgitt pensjonsbeløp. Deretter summeres all barnepensjon og fordeles så likt på alle barn med rett til utbetaling av barnepensjon. Barn mellom 18 og 21 år får forhøyet pensjon.