• En fripolise er et bevis for en opptjent pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning. Du får fripolise når du slutter i en bedrift, eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen.
  • Hvis en arbeidstager slutter hos en privat arbeidsgiver med ytelsespensjon får han med seg en fripolise med sine opptjente pensjonsrettigheter. Hvis arbeidsgiveren hadde en innskuddsordning får den ansatte utstedt et pensjonskapitalbevis.
  • Fripolisens beholdning (premiereserven) etter endt arbeidsforhold inneholder arbeidsgiverens innskudd pluss tilført avkastning i løpet av ansettelsesperioden. Inkludert i fripolisen følger det med et forhåndsbetalt beløp som skal dekke alle fremtidige kostnader til administrasjon og uføre- og etterlattepensjon som hørte til arbeidsgiverens pensjonsordning. Fripolisen gir den samme garanterte årlige minimumsrenten som den ansatte hadde i arbeidsgiverens pensjonsordning.
    Kundens pensjonsmidler er plassert i en kollektivportefølje hos livselskapet.
  • En fripolise består av en risikodel og en sparedel. Risikodelen skal dekke forsikringskostnaden for død og/eller uførhet, samt eventuelle etterlattedekninger. Sparedelen skal dekke de fremtidige forventede pensjonsutbetalingene. Disse ytelsene er som regel livsvarige. Hvis en fripoliseeier dør tidligere enn sin forventede levealder vil den resterende sparedelen ikke tilfalle hans arvinger, men bli værende i livselskapets kollektivportefølje og dekke utbetalingene til de som lever lenger enn forventet.
  • En fripolise er en ferdig betalt kontrakt.