Vanlige spørsmål om fripoliser

Fripolise er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere, eller fra en endring i pensjonsordningen hos din nåværende arbeidsgiver. Fripoliser kommer fra det som heter ytelsespensjon. 

Du har i løpet av din arbeidskarriere jobbet i en av medlemsbedriftene i MP Pensjon. Dagens medlemsbedrifter er: TINE SA, DIPLOM-IS AS, Fjordland AS, Alvdal Innkjøpslag SA, NML, PLUG-IN Service AS, Soknedal Innkjøpslag SA.

Begge er opptjente pensjonsrettigheter fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i privat sektor. En fripolise er en pensjonsrettighet fra en ytelsesbasert pensjonsordning. Et pensjonskapitalbevis er en oppspart saldo fra en innskuddsbasert pensjonsordning.

Du kan ikke flytte fripolisen til en pensjonskonto, da det er kun for de som har innskuddspensjon. Fripolisen kan flyttes til andre livselskap/forsikringsselskap, men de fleste forsikringsselskap tar ikke imot fripoliser i forhold til dagens regler.

Det har vært forskjellige vilkår for å bli medlem i MP Pensjon i løpet av perioden hvor pensjonskassen har eksistert. For de som var tilknyttet en av medlemsbedriftene før 2002, er den vanligste årsaken opptakskravet. 

Nei, saldo kan etter loven ikke utbetales som en engangssum. 

Kontoutskriften viser bevegelser på din fripolise i løpet av et år.

Kontoutskriften kommer en gang i året, ca. april/mai.

Nei, det er lovpålagt informasjon som sendes ut årlig, men du kan reservere deg mot å få den tilsendt. Den vil da kun ligge i vårt arkiv.

Nei. MP Pensjon har ikke konsesjon til å ta imot fripoliser fra andre selskap.

Omfatter fripolisen ektefelle-, samboer- og/eller barnepensjon, vil disse pensjonene utbetales under forutsetning av at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Hvis det ikke finnes gjenlevende barn under 21 år, ektefelle eller samboer vil saldo fra disse dekningene bli tilbakeført til forsikringsfelleskapet.

Vi slår sammen alle fripoliser som har de samme pensjonselementer. Hvis du går inn på ansatthistorikk vil du kunne se hvilke medlemskapsperioder som er registrert.

Vi har byttet datasystem flere ganger, senest 01.01.2019 som gir bedre innsyn, men samtidig har vi tapt noen elektroniske data. Fripoliser som ble slått sammen før denne tiden har ikke hele ansettelse historikken med. Det er kun bakgrunnsdata som ikke ligger elektronisk, beregningen er beregnet på bakgrunn av alle historiske opplysninger. Ta kontakt med oss så kan vi sjekke at alt ligger riktig.

Nei, disse avtalene er pensjonssparing fra tidligere arbeidsgivere\arbeidsforhold\ansettelsesperioder som du ikke kan sette inn mer penger på.

MP Pensjon har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning med felles forvaltning både for aktive medlemmer og for fripolisene. Styret legger føringene for investering i aksjer, rentebærende papirer, eiendom, osv. Spareprofil og individuelle valg er knyttet til innskuddsbaserte ordninger.

Hvis du blir meldt ut av pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiveren din, har du rett til å videreføre forsikringsordningene fra denne i en Fortsettelsesforsikring. Om du ønsker denne forsikringen må du bestille den innen 6 måneder fra utmeldingstidspunktet. 

En Fortsettelsesforsikring kjøper du for én enkeltperson, og uten helseopplysninger. Den er derfor dyrere enn en tilsvarende forsikring for ett enkeltmedlem i en større gruppe. Årlig premie vil som regel ligge på 15-20 % av sluttlønn. Det er ikke skattefradrag for innbetalt premie.