Uførepensjon​

MP Pensjon kan innvilge hel eller delvis uførepensjon og uførepensjonen kan være varig eller midlertidig. Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 25%. 

Ytelse fra NAV

Søknaden om uførepensjon fra MP Pensjon blir behandlet når vi har mottatt melding om vedtak fra NAV. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må vedtaket om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden være klart før vi kan behandle søknaden din.

Karens

Dersom du blir arbeidsufør innen 2 år etter at du tiltrådte stillingen, og uførheten skyldes en sykdom du led av, eller hadde symptomer på og antas å ha kjent til da du ble innmeldt i forsikringsordningen, vil du normalt ikke ha rett til uførepensjon. Det skal på samme måte også ses bort fra økning i stillingsprosenten senere enn 2 år før uførheten, dersom denne skyldes en sykdom du led av, eller hadde symptomer på og antas å ha kjent til ved økningen.

Revurdering

Spørsmålet om du fortsatt har krav på uførepensjon og uføregraden kan til enhver tid tas opp til ny behandling.

Slik søker du uførepensjon

For å søke om uførepensjon, må du sende oss søknadsskjema. Vi skal normalt ikke ha legeerklæring i tillegg.