Beregning av uførepensjon​
Ny uførepensjon i MP Pensjon fra 01.01.2017
  • 3 % av pensjonsgrunnlag (lønn og faste tillegg) inntil 12 * grunnbeløpet (G)
  • + tillegg på 66 % av pensjonsgrunnlag mellom 6 G og 12 G
  • + tillegg på 25 % av G, begrenset til 6 % av pensjonsgrunnlag

 

Barnetillegg pr barn som kan utgjøre inntil 4 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G (barnetillegget gjelder til barnet fyller 18 år).

Eventuell uførepensjon fra fripolise eller oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon skal føres til fradrag.

For pensjonsordninger etter Lov om foretakspensjon samordnes uførepensjonen i perioder med
Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden slik at summen av beregnede arbeidsavklaringspenger (AAP) og uførepensjon fra MP Pensjon ikke overstiger 70 % av tidligere lønn ved full uførhet.

Retten til uførepensjon faller bort hvis den ansatte slutter i en av bedriftene som er medlem i MP Pensjon

Fripolise før 31.12.2016

Uførepensjonen er lik som alderspensjonen (unntak: de som fikk fripolise ved overgang til ny uførepensjon).

Barnetillegg utgjør 10 % av uførepensjonen, maks 4 barn. Barnetillegget gjelder til 21 år.

Utbetales i sin helhet uten samordning.