Search

Vanlige spørsmål uførepensjon

Les mer om uførepensjon nedenfor.

Bildet viser to hender som holder hverandre. Sykepensjon i Norge.

Vanlige spørsmål uførepensjon

Ja, dersom du har et vedtak fra Nav, om Arbeidsavklaringspenger, kan du ha krav på en pensjon fra MP Pensjon. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon. Vi vil trenge et utfylt søknadsskjema og kopi av vedtaket fra Nav, gjeldende AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller varig uføretrygd. Vi kan etterbetale for maksimalt tre år.​

Du finner skjema på vår nettside, nederst til høyre under skjemaer: Søknad uførepensjon​

Fra 01.01.2017 er det ikke fripoliseoppbygging på uføredekningen. Det vil si at ansatte som slutter i foretaket ikke vil få fripolise (fullt betalt forsikring) på uførepensjonen. 

Før lov om foretakspensjon (LOF) kom i 2000 var det et krav til alder og opptjent rettighet for å få med uførepensjon på fripolisen.

Et tillegg som kan gis til en mottaker av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger som forsørger barn under 18/21 år.

arnetillegg på Nye uførepensjon: Barnetillegg pr barn som kan utgjøre inntil 4 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 % av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6 G (barnetillegget gjelder til barnet fyller 18 år).

Barnetillegg på fripoliser før 01.01.2017: Barnetillegg pr barn utgjør 10 % av uførepensjonen, beregnes for maks 4 barn (barnetillegget gjelder til barnet fyller 21 år)

Hvis forsikringen din omfatter uførepensjon, blir denne utbetalt hvis ervervsevnen din har vært nedsatt med minst 25 % i 12 sammenhengende måneder på grunn av sykdom, skade eller lyte (lyte omfatter tilstander som det ikke er naturlig å henføre under lovens begrep sykdom eller skade, men som likevel anses som medisinsk invalidiserende).

Uførepensjonen blir utbetalt så lenge du har en uføregrad på 25 % eller mer. Uførepensjonen opphører ved overgang til alderspensjon.

Medlemsportal

Vi har 2 portaler som du kan benytte. Den ene er for oppslag, endring av kontaktinformasjon og kontonummer. Pålogging er med bankid. Den andre er for å sende forespørsler og informasjon til MP Pensjon. Du må lage en egen profil hvis du ikke har vært inne tidligere.

Pålogging med bankID

Her kan du se hva som er lagt inn på deg som person. Hva slags ytelser du har (hvilke årlige beløp som kan være aktuelle ved et forsikringstilfelle). I mappen dokumenter finner du tidligere pensjonsoversikter/kontoutskrifter, sammenstillingsoppgaver og lønnsslipper (tilbake til 2019) med mer.

Du kan også endre bankkontonummer og e-mail adresse.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera (det vil derfor stå Lumera pensjonskasser når du får opp bildet Bank Id pålogging)

Service desk

Her kan du lage deg en profil og kommunisere med oss. Søknader og andre vedlegg kan lastes opp.

Søknadsskjemaer (alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon) finner du på forsiden eller lengre ned på denne siden. Du trenger IKKE å logge deg inn.

Dette er en ekstern tjeneste levert av Lumera.